คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม คธ.31
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20204-2104โปรแกรมนำเสนอ 2-2-34
20204-2106โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 2-2-34
20204-2112การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น 2-2-34
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20204-2110โปรแกรมมัลติมีเดีย 2-2-34
20204-8501โครงงาน 2-2-44
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  11-14-18 25
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹---------------------------- 20204-2106 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹---------------------------- 20204-2110 ----------------------------›
 นายวิษณุ แรกเรียง
412 
‹---------------------------- 20204-2112 ----------------------------›
 นายวิษณุ แรกเรียง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
436 
 นายจัตตุพงศ์
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹---------------------------- 20204-2104 ----------------------------›
 น.ส.วนิดา พันน้อย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
413 
‹---------------------------- 20204-8501 ----------------------------›
 น.ส.วนิดา พันน้อย

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)