คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.ทวิ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37
20101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
 รวม  7-29-17 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2102 ----------------------------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 น.ส.เมษสุภา สุตะพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
325 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹------------------ 20101-2102 ------------------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
‹--------- 20101-2101 ---------›
 น.ส.กนกวรรณ หอมหวล
‹--------- 20101-2101 ---------›
 น.ส.กนกวรรณ หอมหวล
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายธนกร ยับยั้ง
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายธนกร ยับยั้ง
334 
 นางชุติมณฑน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
335 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
‹------------------ 20101-2101 ------------------›
 น.ส.กนกวรรณ หอมหวล

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)