คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.ทวิ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37
20101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-37
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  13-23-21 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นายยศกร บุญยัง
333 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
424 
 น.ส.ชนาธิบ
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2002 ----------------------------›
 นายสมพงษ์ สืบเสนาะ
‹------------------ 20101-2002 ------------------›
 นายสมพงษ์ สืบเสนาะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20101-2001 ---------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
324 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายยศกร บุญยัง
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
‹--------- 20101-2001 ---------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
335 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 น.ส.เมษสุภา สุดะพันธ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล