คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.ทวิ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20101-2008งานขับรถยนต์ 1-3-24
20101-2010งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 2-0-22
20101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 1-6-37
20101-8501โครงงาน 4-0-44
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ3 0-2-02
 รวม  13-20-20 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2005 ----------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2008 ----------------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
324 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
321 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20101-2007 ---------›
 นายฉัตรชัย สมอทอง
‹--------- 20101-2010 ---------›
 นายทินกร พาหา
‹--------- 20101-2010 ---------›
 นายทินกร พาหา
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-8501 ----------------------------›
 นายทินกร พาหา
‹------------------ 20101-2005 ------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
423 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.อัญชนา มานะบุตร

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)