คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.ทวิ.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 1 1-3-24
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2-6-48
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
 รวม  13-23-21 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
 น.ส.สุวิมล
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายชาญชัย ลำงาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
537 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
333 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
321 
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
 นายถิรวัฒน์ โสมมา
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นายองอาจ ดรคำ
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.อัญชนา มานะบุตร
334 
 นางชุติมณฑน์
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 น.ส.เมษสุภา สุตะพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 20102-2001 ------------------›
 น.ส.สุวิมล เวียงคำ
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
 นายถิรวัฒน์ โสมมา

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)