คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.ทวิ.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล 2-0-22
20102-2004วัดละเอียด 1-2-23
20102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  15-20-22 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20102-2004 ------------------›
 นายชาญชัย ลำงาม
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
424 
 น.ส.ชนาธิบ
‹--------- 20102-2007 ---------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹--------- 20102-2003 ---------›
 นายถิรวัฒน์ โสมมา
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายเกียงไกร พาคำ
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายเกียงไกร พาคำ
423 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 น.ส.อัญชนา มานะบุตร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
332 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายวชิระ สีทน
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล