คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.ทวิ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20102-5101ปฏฺิบัติงานเครื่่องมือกล 1 0-7-37
20102-5102ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 2 0-7-37
20102-5103ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 3(*4) 0-7-37
20102-8001ฝึกงาน *-*-44
000*-2001กิจกรรมสถานประกอบการ 1 0-2-02
 รวม  0-25-14 29
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1205 ---------›
 นายวชิระ สีทน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-5103 ---------›
 นายองอาจ ดรคำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-8001 ----------------------------›
 นายชาญชัย ลำงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹--------- 20102-5101 ---------›
 นายองอาจ ดรคำ
‹--------- 20102-5102 ---------›
 นายองอาจ ดรคำ

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)