คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.ทวิ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20102-5104ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 4(*4) 0-7-37
20102-5105ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 5 0-7-37
20102-5106ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 6 0-7-37
20102-2103ผลิตฃิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล3 2-6-48
000*-2002กิจกรรมสถานประกอบการ 2 0-2-02
 รวม  2-29-13 31
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2103 ----------------------------›
 นายองอาจ ดรคำ
‹--------- 20102-5106 ---------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-5104 ---------›
 นายชาญชัย ลำงาม
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-5105 ---------›
 น.ส.สุวิมล เวียงคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 20102-2103 ------------------›
 นายองอาจ ดรคำ
 นายองอาจ

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired