คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม บช.ทวิ.21
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1210ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 0-2-12
20000-1103ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 2-0-22
20201-8501โครงงาน 1-3-44
20201-2003การบัญชีบริษัทจำกัด 1-4-35
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20201-2102การบัญชัตั๋วเงิน 1-4-35
20201-2105การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด 2-2-34
20201-2106การประยุกต์โปรแกรมจัดตารางงานเพื่องานบัญชี 1-4-35
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  10-23-22 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
‹------------------ 20201-2106 ------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
433 
‹------------------ 20201-2003 ------------------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 20000-1103 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
433 
‹--------- 20201-2003 ---------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
431 
‹--------- 20000-1404 ---------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
434 
‹--------- 20201-2102 ---------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
426 
 น.ส.พัชราวรรณ
435 
‹--------- 20201-2105 ---------›
 น.ส.ดอกแก้ว ถิ่นระหา
435 
‹--------- 20201-2105 ---------›
 น.ส.ดอกแก้ว ถิ่นระหา
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
‹--------- 20201-8501 ---------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
436 
‹--------- 20201-2106 ---------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
331 
‹--------- 20000-1210 ---------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
433 
‹--------- 20201-8501 ---------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
434 
‹------------------ 20201-2102 ------------------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
321 
 นายสุรเกียรติ

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)