คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม คธ.ทวิ.11
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1103ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20001-1005กฏหมายพาณิชย์ 2-0-22
20200-1002การบัญชีเบื้องต้น 2-2-34
20200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 0-4-24
20204-2002คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2-2-34
20204-2006องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
 รวม  14-18-22 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
426 
‹--------- 20001-1005 ---------›
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
325 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹---------------------------- 20200-1005 ----------------------------›
 น.ส.ดอกแก้ว ถิ่นระหา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹------------------ 20204-2006 ------------------›
 น.ส.วนิดา พันน้อย
416 
‹---------------------------- 20204-2002 ----------------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹---------------------------- 20200-1002 ----------------------------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
424 
 น.ส.ชนาธิบ
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
331 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
323 
‹--------- 20000-1103 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
334 
 นางชุติมณฑน์

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)