คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม 11
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-24
20200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22
20200-1003การขายเบื้องต้น 1-2-23
20204-2001ระบบปฏิบัติการการเบื้องต้น 2-2-34
20204-2003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-23
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
 รวม  13-18-21 31
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
412 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายวิษณุ แรกเรียง
414 
‹--------- 20200-1001 ---------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
332 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นายวชิระ สีทน
424 
‹---------------------------- 20200-1004 ----------------------------›
 น.ส.ชนาธิบ เหล่าดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
411 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹---------------------------- 20204-2001 ----------------------------›
 นายวิษณุ แรกเรียง
426 
‹------------------ 20200-1003 ------------------›
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
412 
‹------------------ 20204-2003 ------------------›
 นายวิษณุ แรกเรียง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล