คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.ทวิ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(*4) 3-0-33
30100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30101-8501โครงงาน 4-0-44
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  20-10-24 30
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30101-8501 ------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30000-1304 ----------------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
332 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
 นายวชิระ สีทน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 น.ส.วนิดา พันน้อย
416 
 นายภูมินทร์
 นายสุขสันต์
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0104 ----------------------------›
 นายฉัตรชัย สมอทอง
321 
‹--------- 30000-1608 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
325 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)