คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.ทวิ.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30101-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33
30101-2101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
 รวม  21-12-25 33
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30101-2003 ------------------›
 นายทินกร พาหา
‹------------------------------------- 30101-2004 -------------------------------------›
 น.ส.กนกวรรณ หอมหวล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2101 ----------------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
 นายสุขสันต์
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
‹--------- 30100-0105 ---------›
 นายฉัตรชัย สมอทอง
 นายฉัตรชัย
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายฉัตรชัย สมอทอง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
331 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 น.ส.กนกวรรณ หอมหวล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล