คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชย.ทวิ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30101-2006งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 2-3-35
30101-5103งานเทคนิคยานยนต์ 3 (*4) 0-7-37
30101-5104งานเทคนิคยานยนต์ 4 0-7-37
30101-8001ฝึกงาน 0-7-47
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  2-26-13 28
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวีระยุทธ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2006 ----------------------------›
 นายเอกชัย มีทรัพย์
‹---------------------------- 30101-8001 ----------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
 นายวีระยุทธ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเอกชัย
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹--------- 30101-5103 ---------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล