คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชก.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1602การคิดอย่างเป็นระบบ 2-0-22
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 1-6-37
30102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  20-18-26 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30102-2005 -------------------------------------›
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
‹------------------ 30102-2002 ------------------›
 นายองอาจ ดรคำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30102-2001 ----------------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
‹---------------------------- 30102-2006 ----------------------------›
 นายชาญชัย ลำงาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายถิรวัฒน์ โสมมา
‹--------- 30102-2002 ---------›
 นายองอาจ ดรคำ
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
321 
‹--------- 30000-1602 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 30102-2001 ------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
332 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 นายวชิระ สีทน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล