คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชฟ.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30104-1001เครื่องมือวัดไฟฟ้า 2-3-35
30104-1002วงจรไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  19-20-26 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-1002 -------------------------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
‹--------- 30001-1001 ---------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
425 
 นายเกรียงไกร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-1001 ------------------›
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
‹---------------------------- 30000-1303 ----------------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
 นายถนอมศักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30104-1001 ---------›
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
‹------------------------------------- 30104-2001 -------------------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
321 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
‹------------------------------------- 30104-2004 -------------------------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล