คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชฟ.ทวิ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30104-5201งานไฟฟ้ากำลัง 1 0-6-36
30104-5202งานไฟฟ้ากำลัง 2 (*4) 0-6-36
30104-5203งานไฟฟ้ากำลัง 3 (*4) 0-6-36
30104-5204งานไฟฟ้ากำลัง 4 (*4) 0-6-36
30104-2206การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า(*4) 2-3-35
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
000*-2002กิจกรรมสถานประกอบการ 2 0-2-02
 รวม  4-31-18 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30104-2206 ---------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-2206 ------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹--------- 30104-5203 ---------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
‹--------- 30104-5204 ---------›
 นายเพียร ประทุม
‹--------- 30104-5201 ---------›
 นายเพียร ประทุม
‹--------- 30104-5202 ---------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)