คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชฟ.ทวิ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
30104-8001ฝึกงาน(*4) 0-6-46
30104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 2(*4) 2-3-35
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  7-19-15 26
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30104-8001 ---------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-2201 -------------------------------------›
 นายเพียร ประทุม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-2001 -------------------------------------›
 นายเพียร ประทุม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-2007 -------------------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล