คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชอ.ทวิ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
000*-2002กิจกรรมสถานประกอบการ 2 0-2-02
30105-5103งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 (*4) 0-6-36
30105-5104งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4 (4) 0-6-36
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (*4) 1-2-23
30105-2002ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30105-9001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3-0-33
30105-9003เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์(*4) 2-3-35
 รวม  8-22-17 30
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30105-5104 ---------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
‹--------- 30105-5103 ---------›
 นายพิทยา รักษาพล
 นายพิทยา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-9003 ----------------------------›
 นายกิตติศักดิ์ อุปพงษ์
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพิทยา
‹---------------------------- 30105-2002 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
 นายกิตติศักดิ์
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายวีระกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
 นายพิทยา

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)