คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สอธ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (*4) 1-2-23
30001-1052กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง 2-0-22
30121-5101งานโยธา 1 0-7-37
30121-5102งานโยธา 2 0-7-37
30121-8001ฝึกงาน (*4) 0-7-44
000*-2001กิจกรรมสถานประกอบการ 1 0-2-02
 รวม  3-25-14 25
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพงษ์อนันต์
‹---------------------------- 30121-8001 ----------------------------›
 นายภาสกร วงศ์จันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30001-1001 ---------›
 นายพงษ์อนันต์ อนันทวรรณ
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30121-5101 ---------›
 นายพงษ์อนันต์ อนันทวรรณ
‹--------- 30001-1052 ---------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹--------- 30121-5102 ---------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)