คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สทค.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30128-1003โปรแกรมโครงสร้าง 2-2-34
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30128-2004ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30128-2001ระบบปฎิบัติการ 2-2-34
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  19-15-25 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹---------------------------- 30000-1303 ----------------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 นายจีระศักดิ์ เขียวแก้ว
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30128-2004 -------------------------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
 นายจีระศักดิ์
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30128-1003 ----------------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
‹---------------------------- 30128-2001 ----------------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
331 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล