คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบช.ทวิ.12
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1308วิทยาศาตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-34
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-2003เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30001-1055กฎหมายธุรกิจ 3-0-33
30200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
30201-2001การบัญชั้นกลาง 1 2-2-34
30201-2003การบัญชีต้นทุน 1 2-2-34
30201-2005การบัญชีชั้นสูง1 2-2-34
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
 รวม  23-14-29 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
414 
‹------------------ 30200-1001 ------------------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
331 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
335 
‹---------------------------- 30000-1308 ----------------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
‹---------------------------- 30201-2001 ----------------------------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
321 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
414 
‹---------------------------- 30201-2005 ----------------------------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
424 
‹---------------------------- 30001-2003 ----------------------------›
 น.ส.ชนาธิบ เหล่าดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
435 
‹---------------------------- 30201-2003 ----------------------------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
436 
‹------------------ 30001-1055 ------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล