คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบช.ทวิ.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30201-2007การบัญชีภาษีอากร (*4) 2-2-34
30201-5102งานการบัญชี 2 (*4) 0-7-37
30201-5103งานการบัญชี 3 (*4) 0-7-37
30201-5104งานการบัญชี 4 (*4) 0-7-37
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  2-25-12 27
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายณัฐภาส
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30201-5103 ---------›
 น.ส.ปรียากรณ์ แสนสุข
433 
‹--------- 30201-5102 ---------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
‹--------- 30201-2007 ---------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30201-2007 ---------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
 นายณัฐภาส
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล