คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบช.ทวิ.22
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30001-1002องค์การและการจัดการสมัยใหม่(*4) 2-2-34
30201-5101งานการบัญชี 1(*4) 0-7-32
30201-8001ฝึกงาน(*4) 0-7-44
30201-9006การบัญชีการเงิน(*4) 2-2-34
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  4-20-13 16
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30201-5101 ---------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30201-8001 ---------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
‹--------- 30201-8001 ---------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30201-9006 ---------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
‹--------- 30201-9006 ---------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹---------------------------- 30001-1002 ----------------------------›
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล