คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สธด.ทวิ.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขางาน ธุรกิจดิจิทัล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
30000-1501สังคมไทยในยุคดิจิทัล 1-2-23
30001-1001การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-34
30001-1002องค์การและการบริหารงานคุณภาพ 3-0-33
30001-1003การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ 2-2-34
31910-1001กฎหมายในงานอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ 1-0-11
31910-2002ระบบจัดการฐานข้อมูล 2-2-34
31910-2003วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 2-2-34
31910-2013การประมวลผลแบบคลาวด์ 2-2-34
30000-2001กิจกรรมเสริมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
30000-1301วิทยาศาสตร์งานอาชีพธุรกิจและบริการ 2-2-34
 รวม  18-18-26 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹---------------------------- 31910-2013 ----------------------------›
 นายวิษณุ แรกเรียง
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
416 
‹---------------------------- 31910-2003 ----------------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
411 
‹---------------------------- 31910-2002 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹---------------------------- 30001-1001 ----------------------------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
423 
 น.ส.อัญชนา
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹---------------------------- 30000-1301 ----------------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
414 
‹------------------ 30001-1002 ------------------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
424 
‹---------------------------- 30001-1003 ----------------------------›
 น.ส.ชนาธิบ เหล่าดี

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

Table '.\regtkc\ppl_online' is marked as crashed and should be repaired