คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สธด.ทวิ.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขางาน ธุรกิจดิจิทัล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-2003เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
30204-2001พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล 2-2-34
30204-2002ระบบจัดการฐานข้อมูล 2-2-34
30204-2003การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 2-2-34
30204-2004หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2-2-34
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  23-14-29 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 นายวชิระ สีทน
411 
‹---------------------------- 30204-2004 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
416 
‹---------------------------- 30204-2003 ----------------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
412 
‹---------------------------- 30204-2001 ----------------------------›
 นายวิษณุ แรกเรียง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹---------------------------- 30001-2003 ----------------------------›
 น.ส.อัญชนา มานะบุตร
321 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹---------------------------- 30204-2002 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
414 
‹------------------ 30200-1001 ------------------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล