คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.(ม.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(*4) 3-0-33
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
30100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
30101-2002เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33
30101-2001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-33
30101-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  21-15-26 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30101-2001 ------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
 นายฉัตรชัย สมอทอง
‹--------- 30100-0007 ---------›
 นายธนกร ยับยั้ง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 30000-1608 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
 น.ส.เมษสุภา สุตะพันธ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
324 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
 นายวชิระ สีทน
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2004 ----------------------------›
 น.ส.กนกวรรณ หอมหวล
‹---------------------------- 30000-1304 ----------------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
 น.ส.กนกวรรณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 30101-2002 ------------------›
 นายฉัตรชัย สมอทอง
‹--------- 30100-0007 ---------›
 นายธนกร ยับยั้ง

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)