คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.(ม.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30101-0004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น 2-3-35
30101-0002งานเครื่องยนต์แก็สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น 2-3-35
30101-0003งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น 2-3-35
30101-0001งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-2-23
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  13-24-21 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30100-0001 ---------›
 นายยศกร บุญยัง
‹---------------------------- 30100-0001 ----------------------------›
 นายยศกร บุญยัง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30101-0002 -------------------------------------›
 นายทินกร พาหา
‹------------------------------------- 30101-0003 -------------------------------------›
 นายทินกร พาหา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30101-0004 -------------------------------------›
 นายทินกร พาหา
537 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
325 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹------------------ 30101-0001 ------------------›
 นายฉัตรชัย สมอทอง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล