คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชย.(ม.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30101-2103งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ (*4) 2-3-35
30101-8001ฝึกงาน 0-7-47
30101-2106งานปรับแต่งเครื่องยนต์ (*4) 2-3-35
30101-2110งานซ่อมเครื่องยนต์แก็สโซลีนและดีเซล 2-3-35
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  7-20-15 27
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30101-2106 ------------------›
 นายฉัตรชัย สมอทอง
 นายฉัตรชัย  นายฉัตรชัย
‹--------- 30101-2110 ---------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
 นายบุณยฤทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายบุณยฤทธิ์
‹--------- 30101-2103 ---------›
 นายสมพงษ์ สืบเสนาะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30101-8001 ---------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
 นายสมพงษ์  นายอุทัย
‹--------- 30101-2110 ---------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30101-2103 ---------›
 นายสมพงษ์ สืบเสนาะ
 น.ส.กนกวรรณ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹--------- 30001-1001 ---------›
 น.ส.กนกวรรณ หอมหวล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล