คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชย.(ม.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33
30101-2007งานทดลองเครื่องกล 2-2-34
30101-2101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30101-2111กลศาสตร์ยานยนต์ 3-0-33
30101-8501โครงงาน 4-0-44
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  25-11-29 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายฉัตรชัย สมอทอง
‹------------------ 30101-2003 ------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
412 
 นายวิษณุ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-8501 ----------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
‹---------------------------- 30101-2007 ----------------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2101 ----------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
 นายวีระยุทธ
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
416 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
325 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 30101-2111 ------------------›
 นายทินกร พาหา
‹---------------------------- 30100-0104 ----------------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)