คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชก.(ม.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
30000-1404แคลคูลัส1 3-0-33
30100-1014กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมืกล1 1-6-37
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 2-3-35
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26
30100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
30100-0008งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
30100-0005งานวัดละเอียด 1-2-23
30000-2001กิจกรรมเสริมสร้างสุจริตจิตอาสา 0-2-02
 รวม  14-24-22 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30102-2003 ------------------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
‹---------------------------------------------- 30100-0001 ----------------------------------------------›
 นายเกียงไกร พาคำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-1014 ------------------›
 นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
‹---------------------------- 30100-0008 ----------------------------›
 นายถิรวัฒน์ โสมมา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹--------- 30102-2001 ---------›
 นายองอาจ ดรคำ
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
‹------------------------------------- 30102-2001 -------------------------------------›
 นายองอาจ ดรคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹--------- 30102-2003 ---------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
‹--------- 30100-0004 ---------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
‹------------------ 30100-0005 ------------------›
 นายถิรวัฒน์ โสมมา

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล