คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชก.(ม.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30102-2102เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล 2 1-6-37
30102-2103เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล 3 1-6-37
30102-2104เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกล 4 1-6-37
30102-8001ฝึกงาน 0-6-46
30102-2107ระบบการผลิตอัตโนมัติ 1-6-37
30102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 0-6-26
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  4-38-18 42
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30102-2102 ---------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
‹--------- 30102-2103 ---------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
 นายก่อเกียรติ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30102-9003 ---------›
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30102-2107 ----------------------------›
 น.ส.สุวิมล เวียงคำ
‹------------------ 30102-8001 ------------------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30102-2104 ---------›
 น.ส.สุวิมล เวียงคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
 นายไพศาล
‹------------------ 30102-2107 ------------------›
 น.ส.สุวิมล เวียงคำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล