คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชฟ.(ม11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(*4) 3-0-33
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30104-1002วงจรไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30104-0003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม 1-6-37
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
30104-0002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 2-3-35
 รวม  18-21-25 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-0003 ----------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
‹------------------ 30104-0003 ------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
 นายบัณฑิต
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 น.ส.ชนาธิบ เหล่าดี
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
325 
 นายกิติศักดิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-1002 -------------------------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
‹--------- 30104-0002 ---------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-2004 -------------------------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
332 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
 นายวชิระ สีทน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
321 
‹--------- 30000-1608 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
‹--------- 30104-0002 ---------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
325 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)