คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชฟ.(ม21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 2(*4) 2-3-35
30104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า (*4) 3-0-33
30104-2208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2209ดิจิทัลประยุกต์ 2-3-35
30104-8001ฝึกงาน(*4) 0-6-46
000*-2001กิจกรรมสถานประกอบการ 1 0-2-02
 รวม  13-22-22 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-2209 ----------------------------›
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
 นายถนอมศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-2001 -------------------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
 น.ส.บุญญาพร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-2202 ------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 นายวิษณุ แรกเรียง
‹------------------------------------- 30104-2201 -------------------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹---------------------------- 30104-2208 ----------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
‹---------------------------- 30104-8001 ----------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)