คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชฟ.(ม21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35
30104-2003เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
30104-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
30104-8501โครงงาน 4-0-44
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน 1-6-37
30104-0005เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35
 รวม  15-23-22 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-2006 -------------------------------------›
 นายเพียร ประทุม
‹--------- 30104-2007 ---------›
 นายเพียร ประทุม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-2007 ------------------›
 นายเพียร ประทุม
‹------------------------------------- 30104-0005 -------------------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0011 ----------------------------›
 น.ส.เมษสุภา สุดะพันธ์
‹--------- 30104-2003 ---------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-2002 -------------------------------------›
 นายเพียร ประทุม
‹------------------ 30100-0011 ------------------›
 น.ส.เมษสุภา สุดะพันธ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 30104-2003 ------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
‹---------------------------- 30104-8501 ----------------------------›
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล