คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชอ.(ม.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(*4) 3-0-33
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30100-0011งานเทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐาน 1-6-37
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30105-1003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 2-3-35
30105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  18-21-25 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 30000-1610 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
537 
‹--------- 30105-1002 ---------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
538 
‹------------------------------------- 30105-1003 -------------------------------------›
 นายกิตติศักดิ์ อุปพงษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0011 ----------------------------›
 นายเกียงไกร พาคำ
‹------------------ 30100-0011 ------------------›
 นายเกียงไกร พาคำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
 นายวชิระ สีทน
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
424 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 น.ส.ชนาธิบ เหล่าดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------------------------- 30105-2007 -------------------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
537 
‹------------------ 30105-1002 ------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)