คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชอ.(ม.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30105-2002ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 2-3-35
30105-2104เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม 2-3-35
30105-2114พลังงานทดแทนอัจฉริยะ 2-3-35
30105-8001ฝึกงาน 0-7-47
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  9-23-18 32
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30105-2114 -------------------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
‹------------------ 30105-2104 ------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30105-2002 -------------------------------------›
 นายพิทยา รักษาพล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30105-2003 -------------------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
‹--------- 30105-2104 ---------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹---------------------------- 30105-8001 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล