คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม มอธ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30121-0001กลศาสตร์โครงสร้าง 3-0-33
30121-0002วัสดุก่อสร้าง 3-0-33
30121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา 2-2-34
30121-0005พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา 1-4-35
30121-0006พื้นฐานการสำรวจ 2-3-35
30121-0007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา 0-6-26
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
 รวม  16-21-24 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
‹------------------------------------- 30121-0005 -------------------------------------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30121-0002 ------------------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
321 
‹--------- 30000-1610 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-0007 ----------------------------›
 น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว
‹--------- 30121-0007 ---------›
 น.ส.รสรินทร์ แสงแก้ว
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-0004 ----------------------------›
 นายภาสกร วงศ์จันทร์
‹------------------------------------- 30121-0006 -------------------------------------›
 น.ส.ธนัตดา ทองพิทักษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 30121-0001 ------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
331 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 น.ส.สุภาวดี จันทร์สูง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล