คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สทค.(ม.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30128-0003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 1-3-24
30128-0001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
30128-0005ไมโครโปรเซลเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30128-0008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-23
30128-1003โปรแกรมโครงสร้าง 2-2-34
30128-2001ระบบปฎิบัติการ 2-2-34
30128-2301การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเทอร์เน็ต 2-2-34
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
30128-0002อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
 รวม  13-24-22 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30128-0002 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
‹---------------------------- 30128-1003 ----------------------------›
 น.ส.อาทิติญา ปาระเคน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
‹---------------------------- 30128-2301 ----------------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30128-0005 ---------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
‹--------- 30128-0001 ---------›
 น.ส.อาทิติญา ปาระเคน
‹--------- 30128-0001 ---------›
 น.ส.อาทิติญา ปาระเคน
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30128-2001 ----------------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
‹---------------------------- 30128-0003 ----------------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
‹------------------ 30128-0008 ------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
‹--------- 30128-0005 ---------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)