คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สบช.(ม.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1408คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-33
30001-1002องค์การและการจัดการสมัยใหม่(*4) 2-2-34
30001-1055กฎหมายธุรกิจ 3-0-33
30201-2002การบัญชีชั้นกลาง 2 2-2-34
30201-2004การบัญชีต้นทุน 2 2-2-34
30201-2104รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน 3-0-33
30201-2105การสอบบัญชี 3-0-33
30201-8501โครงงาน 4-0-44
30201-9006การบัญชีการเงิน(*4) 2-2-34
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
30201-2006การบัญชีชั้นสูง 2 2-2-34
 รวม  26-12-31 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
426 
‹---------------------------- 30001-1002 ----------------------------›
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ
415 
‹---------------------------- 30201-2004 ----------------------------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
425 
‹------------------ 30001-1055 ------------------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
435 
 น.ส.ปรียากรณ์
436 
‹---------------------------- 30201-8501 ----------------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹---------------------------- 30201-2006 ----------------------------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
431 
‹--------- 30201-2002 ---------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹--------- 30201-2002 ---------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
435 
‹--------- 30201-2105 ---------›
 น.ส.ปรียากรณ์ แสนสุข
435 
‹---------------------------- 30201-9006 ----------------------------›
 น.ส.ปรียากรณ์ แสนสุข
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
434 
‹------------------ 30201-2104 ------------------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
325 
‹------------------ 30000-1408 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล