คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สธด.(ม.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขางาน ธุรกิจดิจิทัล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1208ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-33
30000-1308วิทยาศาตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-34
30000-1408คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-33
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30001-1002องค์การและการจัดการสมัยใหม่(*4) 2-2-34
30001-1055กฎหมายธุรกิจ 3-0-33
30200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
30200-1002หลักการตลาด 2-2-34
30204-2001พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล 2-2-34
30204-2002ระบบจัดการฐานข้อมูล 2-2-34
30204-2003การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 2-2-34
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  24-16-31 40
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹---------------------------- 30204-2001 ----------------------------›
 น.ส.อัญชนา มานะบุตร
416 
‹---------------------------- 30204-2003 ----------------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
425 
‹------------------ 30001-1055 ------------------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
434 
 น.ส.อารีวรรณ
‹---------------------------- 30000-1308 ----------------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹------------------ 30000-1408 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
324 
‹------------------ 30000-1208 ------------------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
‹--------- 30000-1610 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
434 
‹--------- 30200-1001 ---------›
 น.ส.อารีวรรณ นารี
411 
‹---------------------------- 30204-2002 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
424 
‹---------------------------- 30001-1002 ----------------------------›
 น.ส.ชนาธิบ เหล่าดี
426 
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
 น.ส.พัชราวรรณ จุละกะ

ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)