คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สธด.(ม.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขางาน ธุรกิจดิจิทัล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30204-2005การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
30204-2006การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล 2-2-34
30204-2007เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล 2-2-34
30204-2201การออกแบบสื่อดิจิทัล 2-2-34
30204-2202โปรแกรมกราฟฟิกสำหรับผลิตสื่อดิจิทัล 2-2-34
30204-2203เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) 2-2-34
30204-2204การผลิตสื่อมัลดิมีเดียสำหรับธุรกิจดิจิทัล 2-2-34
30204-8501โครงงาน(*4) 4-0-44
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
 รวม  18-16-25 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹---------------------------- 30204-8501 ----------------------------›
 น.ส.อัญชนา มานะบุตร
413 
‹---------------------------- 30204-2006 ----------------------------›
 น.ส.วนิดา พันน้อย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹---------------------------- 30204-2005 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
411 
‹---------------------------- 30204-2203 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹---------------------------- 30204-2201 ----------------------------›
 น.ส.วนิดา พันน้อย
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
416 
‹---------------------------- 30204-2204 ----------------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
416 
‹---------------------------- 30204-2007 ----------------------------›
 นายภูมินทร์ ต้นงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
โฮมรูม
413 
‹---------------------------- 30204-2202 ----------------------------›
 น.ส.วนิดา พันน้อย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล